Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering

Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg kommuner kører i samarbejde et forsøg om forenklet bevillingsgrundlag for revalidering. Revalideringsområdet har på landsplan i flere år været præget af en nedgang i brugen af bestemmelserne. Én af årsagerne hertil er en meget administrativ tung bevillingsproces. Det har blandt andet rod i et krav om, at der i forbindelse med stillingtagen til revalideringsberettigelsen skal være indhentet en særlig lægeerklæring i form af LÆ 265 (Lægeattest til rehabiliteringsteam).

Indhentelsen af lægeerklæringen forlænger sagsbehandlingstiden, og den skal indhentes uanset der allerede foreligger tilstrækkelig lægelig dokumentation. Med forsøget er det muligt for de deltagende kommuner at undlade at indhente LÆ 265, såfremt sagen om revalidering skønnes at være tilstrækkeligt lægeligt belyst. Skulle der være tvivl herom, skal der fortsat indhentes LÆ 265 til belysning af sagen.

Tvivlsager defineres i denne sammenhæng som sager, hvor der:

 • Mangler lægelige oplysninger.
 • Er tvivl om, hvorvidt skånehensyn i den ønskede ”min plan” er tilgodeset.
 • Er tvivl om, hvilke skånehensyn borgeren har.
 • Er mistanke om andre forhold, som kan have betydning for planens gennemførelse, som ikke er belyst.

Forsøget gælder både ved bevilling af revalidering såvel som ved forlængelse eller ændringer af igangværende revalideringssag.

 

Baggrund for forsøget

Konsekvensen af, at LÆ 265 skal indhentes er i de fleste sager, at beslutning om ændring eller forlængelse udsættes svarende til ventetiden på LÆ 265. Således skabes der et tomrum, hvor der ikke kan træffes afgørelse om det videre forløb. Den usikkerhed det medfører for både borger og eventuelt arbejdsgiver medfører en del ekstra kommunikation med borger, som kunne have været sparet, og fokus kunne i stedet have været rettet mod at færdiggøre revalideringsplanen. Således skabes der unødigt ekstraarbejde for myndighedsrådgiver. Herunder redegørelser i journalen for, hvorfor der udbetales revalideringsydelse uden et formelt grundlag er til stede til leder som dokumentation i sagen.

 

Eksempler på udfordringer med LÆ 265:

 • En borger er under uddannelse til pædagog under revalidering og bliver gravid undervejs. Planen skal forlænges med barselsperioden. Alt går som det skal både helbredsmæssig og planen følges. Der skal indhentes LÆ 265 ved praktiserende læge. LÆ 265 bliver dokumentation for dokumentationens skyld, da der ikke er noget til hinder for at gennemføre planen, når barslen er overstået.
 • En borger er i virksomhedspraktik under revalidering og har som delmål i praktikken at gennemføre et AMU-kursus på lagerområdet. Afholdelsen af AMU-kurset udskydes på AMU med 1 måned. Planen skal derved forlænges med én måned. Ændringen skyldes ikke forhold hos borgeren og LÆ 265, som skal indhentes, skaber dermed ikke merværdi, men bliver dokumentation for dokumentationens skyld.
 • En borger er i god udvikling i en virksomhedspraktik, men har mod forventning ikke nået målet i revalideringsplanen fuldt ud ift. oplæring af arbejdsfunktioner grundet forhold, der tilskrives virksomheden. Det vurderes, at målet i revalideringsplanen vil kunne nås, såfremt revalideringsperioden forlænges med 2 måneder. Da der er ventetid på LÆ 265, er det ikke muligt at træffe afgørelse om forlængelse rettidigt.
 • Borger er bevilget uddannelse til byggetekniker, og er godt i gang med uddannelse. Er til opfølgningssamtale i feb., hvor alt tilsyneladende går godt. Ved opfølgning i maj på skolen viser det sig, at borger har meldt sig ud af uddannelsen i marts, men ikke har orienteret Jobcentret herom. Der foreligger ikke helbredsmæssige eller psykiske forhold der forklarer stoppet. Borger ønsker ikke længere at følge planen, og vil bare gerne have et arbejde. Jobcentret skal herefter udfærdige den forberedende del og indhente læ265, for at kunne tage stilling til retten til revalidering – og dermed stoppe sagen. Indhentelse af LÆ265 er dermed kun med til at forlænge sagsbehandlingen, idet der ikke er hverken psykiske eller fysiske forhold, der har påvirket beslutningen om at stoppe.

Sammenfattende kan det siges, at det i langt de fleste sager ikke vurderes, at LÆ265 bidrager med nye oplysninger i sagen, at det trækker sagsbehandlingen unødigt i langdrag og skaber merarbejde for rådgiverne grundet ventetid på LÆ265, i gennemsnit med 2 måneder, og påfører kommunen en unødig udgift.

 

Målgruppe

Forsøget omfatter sager omkring bevilling af revalidering såvel som ved forlængelse eller ændringer af igangværende revalideringssager.

 

Fordele ved forsøget

Det forventes at forsøget vil opnå følgende mål:

 • At borgeren oplever en mere smidig og hurtigere sagsbehandling, uden der lempes på fagligheden ift. sagerne skønnes tilstrækkeligt belyst.
 • Hurtigere igangsættelse af revalideringstilbuddet/forlængelse af i gangværende tilbud og dermed hurtigere indtræden på arbejdsmarkedet.
 • Hurtigere stop af sager, hvor borgeren ikke følger planen, og der ikke er tale om forhold af helbredsmæssig karakter, som årsag til at planen ikke følges.
 • En mere effektiv udnyttelse af lægernes arbejde, således der kun anmodes om LÆ 265 i de tilfælde, hvor der er tvivl om borgerens arbejdsevne ift. at komme i arbejde/uddannelse.
 • Nedbringelse af den administrative opgave for rådgiverne uden borger oplever en forringelse af deres retssikkerhed.
 • Kommunerne undgår en unødig udgift til LÆ 265 i de sager, hvor de ikke bringer merværdi.

For alle målene gælder det, at forsøget forventes at opleves meningsfyldt for borger såvel som for egen læge og rådgiveren i sagen. Ligeledes vil virksomhederne som indgår i revalideringsplanerne opleve en hurtigere sagsbehandling.

Ved at opnå en hurtigere igangsættelse af revalideringstilbuddet eller forlængelse af igangværende tilbud opnås dels en kortere periode på offentlig forsørgelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Da ventetiden ofte vil være af passiv karakter, opnås der også en undgåelse af en demotiverende periode.

I en række sager er tidsperspektivet for afgørelsen om revalidering afgørende. Det kan være i forbindelse med behov for forlængelse, studiestart eller blot ønske om at komme i gang. Det kan i de tilfælde forlænge og i værste tilfælde udskyde igangsættelsen med et helt semester, hvilket er demotiverende for borger, ligesom det kan forlænge den periode, hvor de modtager offentlig forsørgelse unødigt.

Med forsøget forventes det, at man vil opnå en mere smidig og hurtig sagsbehandling uden det går ud over det faglige niveau. Den administrative byrde for rådgiverne forventes endvidere at blive mindsket.

Kommuner der deltager i forsøget