Hjørring Kommune

Der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ønskes en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform. Formålet er, at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.

 

4 fokusområder i Hjørring Kommune

Der er i Hjørring Kommune fokus på følgende målgrupper, alle forsikrede ledige, ift. formkrav ved lovpligtige samtaler:

 • A-kasse samtale– ny tilmeldte.
 • Alle dagpengemodtagere med 0-26 ugers sammenlagt ledighed.
 • Sæson- og deltidsledige.
 • Dagpengemodtagere med mere end 26 ugers sammenlagt ledighed.

Det skal bemærkes, at det ikke på nogen måde er hensigten at nedsætte antallet af samtaler i alt – kun at fordele dem således, at de lægges hvor det synes mest hensigtsmæssigt, således beskæftigelsesmedarbejdernes tid udnyttes bedst muligt på bagrund af den enkelte borgers individuelle behov.

Forsøget var i drift fra september 2017.

Målgrupperne og de påtænkte indsatser er uddybet nedenstående.

 

A-kasse samtale– ny tilmeldte, ledige der modtager dagpenge (LAB § 2.1)

Formål

Formålet med forsøget er, at første jobsamtale med ledige dagpengemodtagere afholdes så tidligt som muligt i ledighedsforløbet, gerne efter 2-3 uger ledighed.

Ønsket med dette er, at borgerne så tidligt i ledighedsforløbet som muligt bliver orienteret omkring gældende regler og muligheder og der ligeledes kan påbegyndes screening i forhold til risiko for langvarig ledighed.

 

Tema

Kadence: Den første fællessamtale flyttes til 2. eller 3. samtale i jobcenteret.

 

Ønskede effekter på kort, mellemlangt og langt sigt

Kort: Den første samtale i Jobcentret kan planlægges allerede fra første ledighedsdag. Dette gør, at borger så tidlige som muligt er oplyst om gældende regler og muligheder.

Derudover har borger bedre mulighed for at forberede sig til fællessamtalen med A-kassen og derved sikre en højere kvalitet i fællessamtalen.

Idet kontaktforløbet kommer tidligere i gang kan det være med til sikre:

 • Mulighed for at spotte risiko for langtidsledighed.
 • Tidligere aktivering af motivationseffekt.
 • Tidligere orientering om muligheder og redskaber i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan iværksætte empowerment hos den enkelte tidligere.
 • Potentielle barrierer i form af lavt selvværd, selvtillid og stress kan afværges.

Mellemlangt: Mulighed for tidligere igangsættelse af tilbud, der kan støtte den lediges vej tilbage i job. Mulighed for mere intensiv indsats i den første ledighedsperiode.

Langt: Kortere gennemsnitlig ledighedslængde, færre langtidsledige.

 

Succeskriterier

Alle nytilmeldte ledige kommer til samtale i jobcenteret inden 4 ugers sammenlagt ledighed.

 

Dagpengemodtagere med 0-26 ugers sammenlagt ledighed, ledige der modtager dagpenge (Lab § 2.1.)

Formål

Formålet med dette forsøg er, at give dagpengemodtagere en mere individualiseret indsats, hvor afholdelsen af samtaler i højere grad sker ud fra, hvad der giver mening for borgeren, frem for at være styret af intervaller beskrevet loven samt kravet om individueller jobsamtaler med personligt fremmøde.

 

Tema

Form: Jobcenter Hjørring ønsker at skabe bedre rammer for at planlægge mere individuelle og målrettede samtaleforløb for borgere afhængigt af den enkelte borgers behov. Helt konkret ønsker jobcenteret at kunne afholde samtalerne på følgende vis:

 • Telefonisk, digital eller på anden måde.
 • Gruppesamtaler.
 • Branchemøder.
 • Via andre.
 • Personlige samtaler.

Dette forudsætter, at der er en balance mellem personlige samtaler, og samtaler der afholdes på anden vis. Kontaktforløbet starter altid med en personlig samtale hvor det fremadrettede personlige kontaktforløb fastlægges, herunder aftale om deltagelse af a-kassen i fælles samtale a-kasse samtale i 2 eller 3 samtale i kontaktforløbet (jvf. andet frikommune forsøg).

Indhold: Samtalerne registreres med udgangspunkt i to punkter:

 • Opfølgning på borgerens plan/jobsøgning.
 • Aftaler til næste samtale.

Kadence: Indenfor de første 26 ugers sammenlagt ledighed afholdes der 6 samtaler, men der dispenseres for kravet om, at samtalerne skal afholdes 4 ugers mellemrum +/- 2 uger.

 

Ønskede effekter på kort, mellemlangt og langt sigt

Kort: Den enkelte borger vil have en oplevelse af, at kontaktforløbet tilrettelægges ud fra vedkommendes jobmål og tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette betyder, at borger har en større motivation for at deltage aktivitet i samtalerne og tage mere ejerskab.

Mellemlangt: Øget empowerment og mere motiverende samtaler. Mindre ressourceforbrug på borgere, der kan selv og dermed flere ressourcer til borgere, der har behov for ekstra motivationsarbejde.

Langt: Der bliver flere ressourcer til at gennemføre jobsamtaler med borgere som har mere end 16 måneders sammenlagt ledighed og derigennem forventes den gennemsnitlig ledighedslængde at blive kortere, og gruppen af borgere der bliver langtidsledige forventes at blive mindre.

 

Succeskriterier

At den gennemsnitlige varighed på ydelsen falder.

 

Sæson- og deltidsledige, ledige der modtager dagpenge (LAB § 2.1)

Formål

Formålet med forsøget er, at give dagpengemodtagere som allerede har en tilknytning til arbejdsmarkedet en mere individualiseret og fleksibel indsats.

 

Tema

Form: Jobcenter Hjørring ønsker at skabe rammerne for, at kunne planlægge mere individuelle og målrettede samtaleforløb for borgere, som har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenteret ønsker at kunne afholde samtalerne på følgende vis:

 • Telefonisk, digitalt eller på anden måde.
 • Gruppesamtaler.
 • Branchemøder.
 • Via andre.
 • Personlige samtaler.

Afhængigt af den enkelte borger skal der være en balance mellem personlige samtaler og samtaler der afholdes på anden vis. Den første samtale i kontaktforløbet vil være en personlig samtale Baggrunden herfor er, at sikre fokus på opkvalificering for målgruppen. Det er ofte blandt sæsonledige, at der er stor sandsynlighed for at jobcenteret kan understøtte et kompetenceløft fra ufaglært til faglært eksempelvis ved brug af puljen til uddannelsesløft.

Indhold: Samtalerne registreres med udgangspunkt i to punkter:

 • Opfølgning på borgerens plan/jobsøgning.
 • Aftaler til næste samtale.

Kadence: Den lovfastsatte kadence for afholdelse af jobsamtaler både de første 26 ugers sammenlagt ledighed og efter 26 ugers sammenlagt ledighed følges.

Kort: Den enkelte borger vil have lettere ved at bibeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og have en følelse af, at jobcenteret har en respekt for dette.

Dette betyder, at borgere har en større motivation for at deltage aktivitet i samtalerne og tage mere ejerskab.

Mellemlangt: Øget empowerment og mere motiverende samtaler. Mindre ressourceforbrug på borgere, der kan selv og dermed flere ressourcer til borgere, der har behov for ekstra motivationsarbejde og tættere kontaktforløb.

Langt: Der bliver flere ressourcer til at gennemføre jobsamtaler med borgere som har mere end 16 måneders sammenlagt ledighed og derved den gennemsnitlig ledighedslængde blive kortere samt gruppen af langtidsledige vil blive mindre.

 

Ønskede effekter på kort, mellemlangt og langt sigt

Kort: Den enkelte borger vil have lettere ved at bibeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og have en følelse af, at jobcenteret har en respekt for dette.

Dette betyder, at borgere har en større motivation for at deltage aktivitet i samtalerne og tage mere ejerskab.

Mellemlangt: Øget empowerment og mere motiverende samtaler. Mindre ressourceforbrug på borgere, der kan selv og dermed flere ressourcer til borgere, der har behov for ekstra motivationsarbejde og tættere kontaktforløb.

Langt: Der bliver flere ressourcer til at gennemføre jobsamtaler med borgere som har mere end 16 måneders sammenlagt ledighed og derved den gennemsnitlig ledighedslængde blive kortere samt gruppen af langtidsledige vil blive mindre.

 

Succeskriterier

At den gennemsnitlige varighed på ydelsen falder.

 

Dagpengemodtagere med mere end 26 ugers sammenlagt ledighed, ledige der modtager dagpenge (Lab § 2.1.)

Formål

Formålet med dette forsøg er, at give dagpengemodtagere en mere individualiseret indsats, hvor afholdelsen af samtaler i højere grad sker ud fra, hvad der giver mening for borgeren, frem for at være styret af kravet om individuelle jobsamtaler med personligt fremmøde.

 

Tema

Form: Jobcenter Hjørring ønsker at skabe bedre rammer for at planlægge mere individuelle og målrettede samtaleforløb for borgerne. Konkret ønsker jobcenteret at afholde samtalerne på følgende vis:

 • Personlige samtaler.
 • Telefonisk, digital eller på anden måde.
 • Gruppesamtaler.
 • I forbindelse med branchemøder.
 • I forbindelse med virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsesinstitutioner.

Dette forudsætter, at der er en balance mellem personlige samtaler og samtaler, der afholdes på anden vis. Baggrunden herfor er, at sikre fokus på igangsættelse af den rigtige indsats, på det rigtige tidspunkt igennem hele ledighedsforløbet.

Indhold: Samtalerne registreres med udgangspunkt i to punkter:

 • Opfølgning på borgerens plan/jobsøgning.
 • Aftaler til næste samtale.

 

Ønskede effekter på kort, mellemlangt og langt sigt

Kort: Den enkelte borger vil have en oplevelse af, at kontaktforløbet tilrettelægges ud fra vedkommendes jobmål og tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette betyder, at borger har en større motivation for at deltage aktivt i samtalerne og tage mere ejerskab for eget forløb.

Mellemlangt: Øget empowerment og mere motiverende samtaler. Borgerne deltager i flere samtaler igennem hele ledighedsforløbet.

Langt: Den gennemsnitlige ledighedslængde forventes at blive kortere, samt gruppen af langtidsledige forventes at blive mindre.

 

Succeskriterier

At den gennemsnitlige varighed på ydelsen falder.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Hjørring Kommune, kan du kontakte Kim Jakobsen, kim.jakobsen@hjoerring.dk