Ledighedsydelse - fritagelse for revurdering i 12. måned indenfor 18 måneder

Som lovgivningen er i dag i forhold til revurdering og opfølgning af fortsat ret til fleksjob med borgere på ledighedsydelse (ydelse til fleksjobvisiterede indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob), er der et overlap af bestemmelser, hvor borgeren skal igennem de samme vurderinger gentagne gange. Regelsættet skaber ugennemsigtighed i opfølgningen for borgeren, og revurderingsperioden skaber desuden et unødigt pres på borgerne i forhold til tvivl om fortsat berettigelse til fleksjobordningen. Regelsættet betyder endvidere at kommunerne anvender ressourcerne på at gennemføre en rettidig revurdering mellem 12-18 måneders ledighed, ressourcer der i højere grad kan anvendes til et fokus på jobskabelse.

Kommunerne skaber derfor med frikommuneforsøget en forenkling i regelsættet, så borgerne oplever sammenhæng mellem behov og tiltag. Fritagelsen gælder lovpligtig revurdering efter 12 måneder på ledighedsydelse indenfor 18 måneder, da der qua opfølgnings- og rådighedsbestemmelserne er en løbende revurdering af borgerens rådighed, behov for støtte til at komme i job samt behov for afklarende tiltag.

 

Baggrund for forsøget

I skemaet er skitseret et overblik over de forskellige bestemmelser og tidspunktet for hvornår de anvendes:

 Handling

 Hvornår

 Opfølgning

 Efter 6 måneder

 Vurdering

 Efter 12 måneders ledighedsydelse inden for 18 måneder

 Revurdering

 På ny - efter 12 måneders ledighedsydelse inden for 18 måneder

 Kontaktforløb

 Senest hver 3. måned - fra visitationen til fleksjob

 CV-samtale

 Senest 3 uger efter, at de har opnået ret til ledighedsydelse

 Møde i rehabiliteringsteam

 Når der afholdes møde om pågældendes sag

 Rådighedssamtaler

 Når der er rejst været tvivl om pågældendes rådighed

 Sygeopfølgning

 Senest hver 3. måned mens pågældende er sygemeldt

Når de enkelte bestemmelser ses i sammenhæng med hinanden er det tydeligt, at der er gentagne overlap af kravene til kommunerne om at vurdere, om betingelserne for at være i fleksjobordningen er opfyldt både løbende og i forbindelse med revurderingen. Herudover skal kommunerne også både løbende og i forbindelse med revurderingen, vurdere borgerens rådighed og eventuelle behov for hjælp til at indtræde på arbejdsmarkedet igen.

Endeligt skal ovenstående overlap også ses i lyset af retssikkerhedslovens §§ 5 og 7a, efter hvilke kommunerne skal sikre, at borgerne vejledes efter deres behov, når de er i kontakt med kommunerne.

De nuværende regler skaber ugennemsigtighed for borgerne, og det er ugennemskueligt for borgerne, hvornår de forskellige samtaler anvendes og med hvilket sigte. Herudover skaber selve revurderingsperioden en usikkerhed ved borgerne omkring forsørgelsesgrundlag og fokus på job kan mistes i denne proces på grund af borgernes tvivl om fremtiden.

 

Målgruppe

Der er løbende ca. 1000 borgere på ledighedsydelse i de 5 ansøgende kommuner (Kilde: Jobindsats.dk). Det er således en betragtelig andel af borgere, der oplever ugennemsigtighed i regelsættet, og som kan drage nytte af en forenkling med en overskuelighed i kontakten med kommunerne.

 

Fordele ved forsøget

Kommunerne vil opleve en ressourcemæssig besparelse i form af mindre administration og borgeren vil opleve at få tilbud på det tidspunkt, det er relevant i den enkelte borgers ledighedsydelsesperiode, og ikke fordi de skal qua perioden på ledighedsydelse.

Jobcentrene vil anvende ressourcerne på jobfokus, hvorved det forventes at perioden på ledighedsydelse kan begrænses eller som minimum være uforandret, hvorved de samme resultater kan opnås gennem en enklere og mere gennemskuelig indsats.

Det bør være borgerens individuelle situation, der er bestemmende for indsatserne og iværksættelse af tilbud, og ikke revurderingsreglerne, der er bestemmende for at kommunen skal anvende beskæftigelserettede tilbud, på et givent tidspunkt i ledighedsperioden.

Kort sagt:

  • Skabe større gennemsigtighed i sagsforløbet for borgerne.
  • Minimere borgerens oplevelse af usikkerhed om fremtidigt forsørgelsesgrundlag og dermed også øge jobfokus i forløbet.
  • Borgerne får tilbud på det tidspunkt, for det er relevant i deres ledighedsforløb.
  • Optimere medarbejdernes ressourceanvendelse ift. at støtte borgerne i arbejdsmarkedstilknytning.