Mikrolån

Aalborg Kommune udvider med dette forsøg målgruppen der kan modtage et mikrolån til etablering af egen virksomhed. Under den nuværende lovgivning er det kun revalidender, som kan modtage støtte i form af tilskud eller rentefrit lån, men med forsøget udvides indsatsen i Aalborg til flere relevante ledige (se mere under målgruppe).

Aalborg kan med udvidelsen tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats til en række ledige borgere, for hvem støtte til at etablere en selvstændig virksomhed er et bedre alternativ end de indsatser, de på nuværende tidspunkt er berettiget til. Desuden har beregninger, foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), vist, at brugen af tilbud om mikrolån til revalidender efter lovens nuværende betingelser, giver økonomiske gevinster for kommuner. Beregningerne er foretaget på baggrund af et projekt i Aarhus kommune og viser, at investeringen i at tilbyde mikrolån tjenes hjem, såfremt blot 6 pct. af deltagerne, der understøttes i at blive selvstændige, bliver selvforsørgende i en 5-årig periode. På et hold af 20 ledige borgere udgør 6 pct. fx blot 1,2 person. Når beregninger med udgangspunkt i lovens nuværende betingelser, har vist så positive resultater, kan udvidelse af målgruppen for tilbud om indsatsen kun antages at øge disse.

I Jobcenter Aalborg er der allerede i dag et projekt for borgere med ønske om at blive selvstændige. Projektet blev oprettet til revalidenderne, og der tilbydes et vejlednings- og opkvalificeringsforløb hvor alle modulerne i forløbet er bygget op omkring elementerne fra en forretningsplan. Det betyder at deltagerne, når de har gennemført kurset, har en færdigudarbejdet forretningsplan samt et etablerings- og driftsbudget og har fået indsigt i skatteregler, markedsføring mv til at understøtte driften af en selvstændig virksomhed. I projektet ydes der en meget håndholdt indsats. Ved afslutningen vurderes det, om borgers ide er så rentabel, at der bevilges mikrolån og evt. tilskud til forsørgelse i en kortvarig periode efter revalideringsbestemmelserne.

Projektet var allerede udvidet til også at rumme borgere på arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse uden de dog havde ret til efterfølgende mikrolån og evt. tilskud til forsørgelse. Med forsøget har kommunen nu muligheden for at bevilge mikrolån og evt. tilskud til forsørgelse udvidet til at gælde for flere målgrupper.

 

Forsøgets fire faser

Selve forsøget er inddelt i følgende fire faser, som alle deltagende borgere skal igennem.

 

Fase 1: Henvisning og screening

De lediges henvisning til et forløb vurderes på baggrund af tildelingskriterierne såvel som i samspil med en erhvervs- og socialfaglig sparring med de ledige. Derudover vil der også skulle ligges vægt på, om borger er helbredsmæssigt i stand til at klare en selvstændig virksomhed og har opbakning fra sine nærmeste.
Herefter sker en screening ved projektmedarbejder ift. at afklare, hvorvidt det er tale om en realistisk forretningside, som vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation.

Fase 2: Vejlednings- og opkvalificeringsforløb ”Fra ledig til virksomhedsejer”

Efter screening henvises de relevante ledige til et tre måneders vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvor der er mødepligt fem dage om ugen. Formålet er at klæde de ledige på med de rette faglige kompetencer. Kursusforløbets moduler er bygget op om elementerne fra en forretningsplan og indebærer blandt andet oplæg om, hvordan et produkt sælges, hvordan en markedsanalyse udarbejdes, indsigt i markedsføring af produkt eller serviceydelser, viden om skatteregler, budgetter og regnskab, brugen af Excel med videre. Det betyder at de ledige, efter at have gennemført kurset, har udarbejdet en færdig forretningsplan samt et etablerings- og driftsbudget. – Og uanset om det munder ud i etablering af selvstændig virksomhed har tilegnet sig kompetencer som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Undervejs i vejlednings- og opkvalifikationsforløbet indlægges der to evalueringer i form af, at de ledige fremlægger forretningsideen for et professionelt springboard bestående af forskellige erhvervsfolk, der giver sparring til den enkelte. Resultaterne af sparringen indgår i slutvurderingen af, hvorvidt borgeren kan indstilles til bevilling af mikrolån. Ligeledes er der løbende i projektperioden en vurdering af hvorvidt forretningsideen er stærk nok til at arbejde videre med.

I udfærdigelsen af forretningsplanen under kurset vil der også være fokus på at afdække mulighederne for eventelt samarbejdspartnere og investorer.

Fase 3: Indstilling til at få mikrolån

Efter de 3 måneders vejlednings- og opkvalificeringsforløb, danner budgettet og forretningsplanen grundlag for en kvalificeret vurdering af, om den ledige indstilles til et mikrolån i størrelsesordene 1000-50.000,- kr. Dette sker i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og projektmedarbejder med erhvervsfaglige kompetencer med vægt, på hvorvidt budget og forretningsplan reelt skønnes at kunne bringe borgeren i selvforsørgelse. Det søges derved sikret, at de ledige ikke efterfølgende er efterladt med en betydelig gæld, såfremt drift af virksomheden ikke lykkedes. Dette understøttes endvidere af, at der i forløbene udelukkende arbejdes med mikrolån i størrelsesordenen 1000 kr. - 50.000 kr.

For de ledige hvor forretningsidéen ikke skønnes rentabel afsluttes forløbet med en fælles samtale mellem borger, rådgiver og projektmedarbejder med henblik på at ligge en plan for, hvordan de nyerhvervede kompetencer kan bringes i spil i forhold til at komme i selvforsørgelse. Som led i den proces synliggøres borgers udvikling i forløbet og konkrete nyerhvervede faglige kompetencer beskrives. Dette vil kunne overføres til CV i forbindelse med jobsøgning.

Det vurderes, at uanset der ikke bevilges mikrolån bidrager kurset til udvikling af faglige og personlige kompetencer, som vil stille den ledige bedre ift. at komme i selvforsørgelse.

Fase 4: 6 måneder med tilskud til selvforsørgelse

Såfremt forretningsplanen vurderes realiserbar og rentabel, bevilges et mikrolån og eventuelt tilskud til forsørgelse i en periode på højest 6 måneder, alt efter drifts- og etableringsbudgettet. Under de 6 måneder følges der løbende op på de lediges forretningsplan. Endvidere tilbydes de ledige deltagelse i netværk for virksomhedsejere med nystartede virksomheder. Denne mulighed består også efter endt indsatsperiode.

 

Baggrund for forsøget

Som lovgivningen er udformet i dag er retten til hjælp til etablering af selvstændig virksomhed forbeholdt revalidender. Derfor er det kun en meget lille gruppe af ledige der kommer i betragtning til denne indsats. Dette skyldes, at de lediges arbejdsevne ikke skønnes at imødekomme kriteriet om at være nedsat i en sådan grad, at en revalideringsmæssig indsats er indikeret.

Der er derfor en gruppe ledige, der kan profitere af ordningen i dag hvor det ikke er muligt at tildele ledige hjælp til selvstændig virksomhed. Dette gør sig gældende for ledige, som først og fremmest imødekommer kriteriet om at have faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomhed. Derudover er der tale om ledige, som i høj grad er motiverede for at blive selvstændige og som tilmed har en personlighedsprofil, der i højere grad matcher at være selvstændig frem for lønmodtager. I denne gruppe vil borgere med anden etnisk oprindelse også indgå.

Med forsøget ønsker kommunen derfor i stedet at vurdere retten til den bredere målgruppe til hjælp til etablering af selvstændig virksomhed ud fra de nuværende kriterier:

 • Har personlige, faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomhed.
 • Vurderes at have størst gavn af denne støtte sammenlignet med anden revalidering med henblik på selvforsørgelse.
 • Fra starten har en forretningsidé, som gennem projektet kan omsættes til en realiserbar og rentabel forretningsplan.

 

Målgruppe

Målgruppen for mikrolån udvides fra normalt kun at dække revalidender til også at dække:

 • Jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere.
 • Aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere.
 • Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension.
 • Borgere uden for beskæftigelse, som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælpe til forsørgelse.
 • Borgere i ressourceforløb.
 • Uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælpe eller integrationsydelse under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse.
 • Aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælpe eller integrationsydelse under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse.

 

Fordele ved forsøget

Det overordnede formål med forsøget er at tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats til en række ledige borgere, for hvem støtte til at etablere en selvstændig virksomhed er et bedre alternativ end de indsatser, de på nuværende tidspunkt er berettiget. I sidste ende er målet netop at rykke disse ledige borgere tættere på selvforsørgelse.

Forsøget forventes at kunne skabe følgende resultater på kort sigt:

 • Der iværksættes 4 forløb om ”fra ledig til virksomhedsejer” om året, svarende til i alt 12 forløb af 3 måneders varighed.
 • Deltagelse udgøres af maksimalt 80 ledige borgere i forløbet ”fra ledig til virksomhedsejer” som forudsætning for bevilling af mikrolån.
 • De ledige får mulighed for at undersøge om deres forretningsidé er realiserbar.
 • De lediges deltagelse i forløb giver nye færdigheder, som de kan gøre brug af løbende til at kvalificere forretningsplan inden bevilling af mikrolån vurderes.
 • De lediges deltagelse i forløbet forventes at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet uanset om det munder ud i etablering af en selvstændig virksomhed.

Følgende resultater forventes på mellemlang sigt:

 • Der bevilliges mikrolån til 60 borgere med en kvalificeret forretningsplan.

Og slutteligt forventes følgende resultater at opnås på lang sigt (3-5 år):

 • 45 ledige kommer i selvforsørgelse efter endt støtteperiode.
 • Etablering af egen virksomhed kan tilføre de ledige nye netværk og sociale kontakter.
 • Kommunen opnår økonomiske gevinster ved de 45 lediges selvforsørgelse.

 

Foreløbige resultater

Indtil videre har 14 borgere været henvist til kurset og 3 har fået mikrolån. Der er endnu ingen der er udsluset efter mikrolånsperioden i frikommuneforsøget. Det er således ikke muligt endnu at sige noget om effekten.

Som et led i frikommuneforsøget er Aalborg kommune forpligtiget til at evaluere mikrolånsforsøget. Der er derfor lavet spørgeskemaundersøgelse efter første kursusforløb. Af evalueringen fremgår det, at borgerne i meget høj grad eller i høj grad har udviklet de faglige kompetencer ift. forretningsplan, beskrivelse af produkter, markedsanalyse, udformning af drifts- og etableringsbudget med videre. Det faglige udbytte scores således til 4,43 på et skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste. Det samme positive resultat gør sig gældende når det gælder udvikling af de personlige kompetencer ift. det at kunne drive en selvstændig virksomhed.

En af kursisterne skriver i evalueringen: ”Min virksomhed har flyttet sig fra idé til konkret forretningsplan. Min egen forståelse for mit koncept var abstrakt, da jeg mødet op på kurset, men gennem undervisning og rådgivning fra undervisere og kursusleder og gennem snakke og feedback fra de øvrige kursister, har jeg fået et yderst præcist billede af den virksomhed, som jeg åbner i jan. 2018. Jeg kender nu mit budskab, jeg ved hvilket udbytte kunderne får af min ydelse, og jeg ved en hel masse om, hvem mine kunder er. Kurset har kort fortalt været en lang bevidsthedsudvidelse i forhold til min virksomhed. Super godt.”

 

Kontakt

Forsøget gennemføres kun i Aalborg Kommune. Ved spørgsmål til forsøget kan du kontakte kan du kontakte konsulent i Job- og Ydelsessekretariatet, Bente Kloster, bklo-jobcenter@aalborg.dk, telefon 99 31 27 24.