Mulighed for at fremme iværksætteri for dimittender

Frederikshavn/Læsø og Aalborg Kommuner kører forsøg for at fremme iværksætteri for dimittender. De nordjyske kommuner samarbejder allerede på forskellig vis med Region Nordjylland om at sikre fortsat vækst i Nordjylland. Et af fokusområderne i den sammenhæng er initiativer, der understøtter flere iværksættere og vækstiværksættere.

I den forbindelse ønsker kommunerne med forsøget at skabe de rette rammer for, at ledige dimittender har mulighed for at realisere de ideer, de har om at starte egen virksomhed. Forsøget tjener først og fremmest formålet om at bringe målgruppen tættere på selvforsørgelse. Dette sikres ved, at kommunerne understøtter relevante ideer med rådgivning og løbende støtte, samt at der fritages for en række bestemmelser i lovgivningen for målgruppen. Med disse to virkemidler sikres det, at ideer kan udvikle sig til nye spirende virksomheder i Nordjylland, som på sigt er med til at understøtte udvikling og etablering af flere arbejdspladser.

Kommunernes forsøg udmønter sig mere konkret i følgende fritagelse og muligheder for dimittender:

  • Fritagelse for at skulle stå til rådighed og søge job, mens der arbejdes med ivæksætterideen.
  • Min Plan erstattes med Min Iværksætterplan.
  • Fokus i opfølgningssamtalen flytter fra jobsøgning til iværksætterideen.
  • Mulighed for at bevillige iværksætterforløb på mere end 6 uger inden for de første 26 ugers ledighed.

 

Forsøgets tre faser

Forsøget indebærer samarbejde mellem Jobcentrene, Væksthus Nordjylland og øvrige erhvervsaktører om længerevarende iværksætterforløb for ledige tidligt i ledighedsforløbet.

Dette indebærer forskellige faser hvor de enkelte aktører har forskellige roller og ansvar.

 

FASE 1: Screening

De lediges deltagelse i et iværksætterforløb vurderes af jobcenteret i samarbejde med erhvervsaktører på baggrund af tildelingskriterierne såvel som i samspil med en erhvervsfaglig sparring med den ledige. Hvad angår sidstnævnte er det fx vigtigt at afklare, hvorvidt det er realistisk, at etableringen af en selvstændig virksomhed vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation.

Jobcentret er ansvarlig for at markedsføre muligheden for Min Iværksætterplan overfor relevante ledige; dels gennem samtaler, og dels i dialog med a-kasser, uddannelsesinstitutioner, på sociale medier mv.

 

FASE 2: Forløb i jobcenteret sideløbende med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Efter screening udarbejder den ledige i samarbejde med jobcenteret Min Iværksætterplan. Når der udarbejdes en Min Iværksætterplan får den ledige mulighed for at blive fritaget for rådighed og indholdet i jobsamtalerne i jobcentret fokuseres på iværksætterplanen og progression i denne.

Frem for aktivering i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller vejledning og opkvalificering, henvises den ledige tidligt i ledighedsforløbet til iværksætterforløb hos Væksthus Nordjylland og/eller det lokale Erhvervskontor.

Væksthus Nordjylland, lokale erhvervskontorer og/eller andre relevante parter er ansvarlig for iværksætterforløbene og sikre løbende, gennem deres viden, ekspertise, samarbejde med eksperter på området, kenskab til iværksætteri og de konkrete businessplaner, at kun levedygtige ideer fortsætter. Hvis det undervejs vurderes, at en ide alligevel ikke vurderes realiserbar, afsluttes forløbet.

Jobcentret er ansvarlig for udarbejdelse af Min Iværksætterplan og kontakten til de ledige i kontaktforløbet samt køb af iværksætterforløbene. Jobcentret vil løbende blive orienteret om progression og udvikling, hvilket vil danne afsæt for de samtaler, der fortsat vil være i jobcentret med den enkelte.

 

FASE 3: Virksomhedsejer eller alternative muligheder

Den enkelte ledige ophører med dagpenge, når der etableres selvstændigt cvr-nummer. For de ledige der ikke lykkedes med at etablere selvstændig virksomhed med afsæt i deres iværksætterplan, drøftes alternative muligheder.

 

Baggrund for forsøget

Der var allerede fra før forsøgets begyndelse et udbygget samarbejde mellem Væksthus Nordjylland, de lokale erhvervskontorer og kommunerne, når det kommer til at understøtte generel iværksætteri. Bl.a. gennem vejledning, rådgivning, råd om finansiering, iværksætter-cafeer, workshops, tema-arrangementer, mv. Senest er der igangsat EU Socialfondsprogrammet Innovativ Vækst hos Væksthus Nordjylland. Dertil kommer, at Vækstforum Nordjylland i sin handleplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 økonomisk ønsker at understøtte initiativer vedr. iværksætteri.

Samtidig oplever særligt Aalborg disse år, at der uddannes flere og flere højtuddannede – og at dette afspejles i ledighedsstatistikken. En opgørelse fra august 2016 viser, at ca. 45 pct. af alle a-dagpengemodtagere ved jobcenter Aalborg har en videregående uddannelse. Forsøget fokuserer særligt på højtuddannede dimittender fra UCN, AAU og lign. uddannelsesinstitutioner, da disse ofte har den nyeste viden med sig fra deres uddannelse. En stor del af disse ledige højtuddannede har ydermere stærke iværksætter ideer. Som reglerne var havde jobcenteret dog ikke videre mulighed for at understøtte sådanne ideer. Fokus i de afholdte jobsamtaler var netop almen jobsøgning og status på ansøgte job. Derudover skulle den enkelte ledige stå til rådighed og via Jobloggen påvise jobsøgningsaktivitet samt ugentligt bekræfte sin jobsøgning. Den eneste mulighed, som jobcenteret havde for at understøtte iværksætteri var bevilling af vejledning og opkvalificeringsforløb. Her kunne dog ikke bevilges mere end 6 uger under de første 26 ledighedsuger. Erfaringer fra en tidligere forsøgsordning med iværksætteri viste, at 6 uger ikke var nok. Her fik deltagerne op til 40 ugers rådgivning, sparring og støtte, hvilket resulterede i at 54 pct. af deltagerne efter endt forløb blev selvstændige.

Med andre ord. De ideer, der med den rette støtte, rådgivning, og eksterne finansiering, kan med forsøget blive en ny spirende virksomhed i Nordjylland og på sigt være med til at understøtte udviklingen og etableringen af flere arbejdspladser i Aalborg, Frederikshavn/Læsø og Nordjylland, risikerede at gå tabt, fordi tidligere aktive beskæftigelsesindsats ikke understøttede iværksætteri.

 

Målgruppe

Med forsøget udsøges relevante ledige dimittender, som:

  • Har relevante og potentielle forretningsideer.
  • Er motiverede og kan se sig selv i rollen som selvstændig.

 

Fordele ved forsøget

I forsøgsperioden forventes følgende:

  • At 100 motiverede dimittender med en perspektivrig iværksætter-ide får udarbejdet Min Iværksætterplan i tæt samarbejde mellem jobcenter, erhvervsfremmesystemet og andre relevante parter – eksempelvis uddannelsesinstitutionen.
  • At de 100 ledige deltager i konkrete iværksætterforløb hos Væksthus Nordjylland og/eller lokale erhvervskontorer; eksempelvis EU Socialfondsprogrammet Innovativ Vækst.
  • At 55 ledige etablerer virksomhed (registrering af aktivt cvr-nummer).
  • At 40 af disse virksomheder stadig eksisterer efter 2 år.

For målgruppen er der således en forventning om at en relativt stor andel af borgere i iværksætterforløbet ender med at etablere selvstændig virksomhed. Det antages at disse, gennem den videns- og kompetenceudvikling de har gennemgået i forløbet, er blevet i stand til at drive egen virksomhed på rentabel vis. Der er desuden en erkendelse af, at ikke alle borgere i forløbet ender med at etablere egen virksomhed. Dette kan dels forklares ud fra en antagelse om at den videns- og kompetenceudvikling, der sker i forløbet, hos den enkelte borger gør denne i stand til kritisk at vurdere hvorvidt forretningsideen er levedygtig eller ej. Der vil desuden være borgere i iværksætterforløbet, hvor forløbet stoppes grundet manglende progression ift. at etablere egen virksomhed. Det vurderes, at uanset der ikke etableres egen virksomhed så bidrager kompetenceudviklingen til udvikling af faglige og personlige kompetencer, som vil stille den ledige bedre ift. at komme i selvforsørgelse.

Kommuner der deltager i forsøget