Psykologbehandling

Med forsøget om psykologbehandling ønsker Jammerbugt, Thisted og Rebild kommuner at tilbyde psykologbehandling til borgere, der har vanskeligt ved at få dækket deres behandlingsbehov på anden vis. Det gøres for, at vi ved at lette borgernes adgang til relevant psykologbehandling, hurtigere kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Som udgangspunkt vil rammen for psykologbehandling ved jobcentrets psykologer være svarende til rammen for behandlingsforløb under tilskudsordningen (Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper §1), det vil sige op til 12 konsultationer per behandlingsforløb. Der er mulighed for at tilbyde borgere flere behandlingsforløb.

 

Borgers rettigheder

Psykologen har tavshedspligt i henhold til psykologloven. Sagsbehandler kan anmode om skriftlig status på behandlingen, som psykologen forinden gennemgår med borgeren. Såfremt psykologen vurderer, at det er relevant at inddrage sagsbehandler eller andre aktører i en tværfaglig indsats, vil dette kun ske efter samtykke fra borger. Er der opstartet et behandlingsforløb, kan psykologen ikke have en samtidig eller senere afklarende funktion i borgers sag. Et behandlingsforløb afbrydes ikke i tilfælde af, at borger undervejs i forløbet overgår til andet forsørgelsesgrundlag. Det samme gør sig gældende i forhold til aftalen med klinisk funktion, hvor et behandlingsforløb ikke afbrydes i tilfælde af, at sagen får status som løbende rehabiliteringssag. Et behandlingsforløb ved jobcentrets psykologer er i disse tilfælde at sidestille med behandling ved privatpraktiserende psykolog, og sagsbehandler kan indhente helbredsoplysninger i henhold til bestemmelserne i ”Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet”. Et behandlingsforløb afbrydes heller ikke, såfremt borger bliver raskmeldt. Det er ikke unormalt, at borger bliver arbejdsdygtig, men stadig har restsymptomer og fortsat vil profitere af behandling med henblik på tilbagefaldsforebyggelse. At forløbet fortsættes ved raskmelding skal ses i sammenhæng med jobcentrets arbejdsfastholdelsesindsats.

Borger oplyses om ovenstående. Endvidere skal borger oplyses om, at det ikke er muligt selv at tilkøbe yderligere samtaler ved psykologen efter behandlingsforløbets afslutning, da dette er en afgørende forskel på at modtage behandlingen ved jobcentrets psykologer kontra privatpraktiserende psykologer. En anden forskel er, at borger som udgangspunkt ikke selv kan vælge, hvilken af jobcentrets psykologer, de kommer ind til. Er kemien mellem borger eller psykolog dårlig eller vurderes det, at en anden psykolog i jobcentret eller i privat praksis er bedre kvalificeret til at varetage behandlingsopgaven, rådføres borger om mulighederne for at foretage et psykologskifte. Behandlingen foretages altid af autoriserede psykologer, og kommunen afholder udgifterne.

 

Baggrund for forsøget

Det opleves som en hindring, at kommunen ikke må tilbyde psykologbehandling ved psykologer ansat i jobcentret, idet psykologbehandling i henhold til sundhedsloven foregår i praksissektoren under regionen.

Uden tilskud koster psykologbehandling ved privatpraktiserende psykologer i omegnen af 1000 kr. per samtale. Med tilskud er der stadig en egenbetaling på cirka 330 kr. per samtale. Et behandlingsforløb vil som oftest indeholde 12 samtaler og vil dermed koste mellem 4000 kr. og 12.000 kr. alt afhængig af, om der ydes tilskud eller ej. Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgiften til psykologbehandling, og vi oplever, at mange må fravælge behandlingen af økonomiske årsager. Borgerne kan i nogle tilfælde søge om hjælp til dækning af behandlingsudgiften efter ”Lov om aktiv socialpolitik §82”, men det er vores erfaring, at selve ansøgningsprocessen for mange angst, stress og depressionsramte borgere er en uoverkommelig opgave, og de derfor ikke kommer i relevant behandling.

 

Målgruppe

Tilbuddet om psykologbehandling er for borgere på sygedagpenge. På baggrund af de erfaringer psykologer ansat i jobcentrene hidtil har gjort sig, rettes behandlingen særligt mod borgere med:

  • Belastnings- eller tilpasningsreaktion (ofte omtalt som stress).
  • Let til moderat angst.
  • Let til moderat depression.

Fælles for målgrupperne er, at det er borgere, som psykologer ansat i jobcentret ofte kommer i kontakt med. Stress, angst og depression udgør langt størstedelen af de psykiske lidelser, der fører til sygemelding, men det er som udgangspunkt ikke lidelser, der behandles i psykiatrien. Samtidig er der tale om tilstande, som effektivt kan behandles ved psykolog, mens de uden behandling i mange tilfælde forværres. Forskning viser, at angst og depressionsramte der modtager psykologbehandling kommer sig hurtigere og har mindre risiko for tilbagefald end de, der udelukkende får medicinsk eller ingen behandling. Hovedparten af de borgere, der henvises til støttende samtaler ved psykolog i jobcenterregi, falder inden for disse målgrupper. Det betyder, at psykologer der arbejder i jobcentret har stor erfaring i arbejdet med stress, angst og depressionsramte borgere.

Kan borgerne henvises til privatpraktiserende psykolog på baggrund af henvisningsårsag 1-9 (Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper §1), kan borgerne ikke omfattes af dette tilbud.

 

Fordele ved forsøget

Målet med at tilbyde psykologbehandling i kommunalt regi er at optimere borgernes adgang til relevant psykologbehandling. Samtidig håber vi, at borgerne oplever et mere sammenhængende og helhedsorienteret forløb idet

  • Ventetiden på behandling nedsættes.
  • Det praktiske omkring valg af og kontakt til psykolog, samt ansøgning om dækning af egenbetaling undgås, så borger kan koncentrere sig om at komme sig.
  • Behandlerskifte undgås, hvor relationen til psykologen skal opbygges på ny, og borgeren skal forholde sig til færre personer.
  • Psykologen har mulighed for et tværfagligt samarbejde med sagsbehandler og jobkonsulent, så behandlingen i højere grad kan koordineres med andre beskæftigelsesrettede tiltag.

Skønsmæssigt forventer det, at 60% af de borgere, som i forsøgsperioden får tilbudt psykologbehandling ved jobcentrets psykologer ellers ikke ville være kommet i behandling. De resterende 40% forventes at få tilbudt psykologbehandling grundet sårbarhed overfor behandlerskifte, lang ventetid ved privatpraktiserende psykologer, eller fordi jobcentrets psykolog vurderer, at en helhedsorienteret og tværfaglig beskæftigelsesrettet indsats er afgørende for borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Ovenstående forventes samlet set at resultere i, at borgers sygemelding afkortes. På længere sigt forventes færre gensygemeldinger grundet tilbagefald.

Kommuner der deltager i forsøget