Frederikshavn/Læsø Kommune

Sager om første jobafklaringsforløb fritages fra behandling i rehabiliteringsteamet i de tilfælde, hvor kommunen efter en konkret faglig vurdering af sagen vurderer, at der ud over behandlingsindsatsen alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats.

Borgere som overgår til jobafklaringsforløb, har ikke nødvendigvis komplekse problemstillinger af en sådan karakter, at behandling i et tværfagligt rehabiliteringsmøde per automatik er en nødvendighed inden for første 4 uger.

Den sygemeldte har ved dagpengestop ret til jobafklaringsforløb ved fortsat uarbejdsdygtighed. Rehabiliteringsteamet skal behandle sagen senest 4 uger efter, at jobafklaringsforløbet er tilkendt, og dermed kan behandling af sagen i forhold til fremtidige indsatser i værste fald forsinke et raskmeldingstidspunkt. Der kan endvidere være risiko for at der indstilles til aktiviteter som bidrager til at forlænge sagen og risiko for at sygeliggøre nogle mennesker, som ikke har et behov for en tværfaglig indsats.

En del af jobafklaringsforløbene vil fortsat skulle behandles på rehabiliteringsmøder. Med forsøget skabes der fleksibilitet, samt mulighed for at iværksætte indsatsplaner tidligere end tilfældet er i dag, fordi ventetid på rehabiliteringsteamet kan være unødigt forsinkende. Det er intentionen, at meningsfuldhed og hensigtsmæssige sagsgange vil være nøgleordene

Formålet er at skabe bedre rammer til at planlægge målrettede jobafklaringsforløb med fokus på hurtig tilbagevenden til beskæftigelse. Med fritagelsen kan vi hurtigere planlægge rammer for en indsats, der specifikt er målrettet den enkelte sygemeldte.

Eksempler på sager der i forsøgsperioden kan fritages, er:

Sager der overgår til Jobafklaring (efter 22 ugers sygedagpengeforløb), og hvor der ikke vurderes behov for en koordineret tværfaglig indsats, eksempelvis:

  • Hvor der er tale om fortsat uarbejdsdygtighed, men overgang til jobafklaringsforløb alene skyldes sygedagpengelovens regelsæt om forlængelse.
  • Hvor der er igangsat en plan med henblik på raskmelding med primært sigte på behandling og beskæftigelsesrettet indsats.
  • Hvor der er igangværende behandlingsforløb, og hvor stillingtagen til et tværfagligt møde bør afvente resultatet af behandlingsforløbet.
  • Sager der overgår til jobafklaring umiddelbart ved start af sygdom, og hvor årsagen til jobafklaringsforløbet alene skyldes manglende genoptjeningsret til sygedagpenge.

Derimod skal alle borgere, der skal have et yderligere jobafklaringsforløb, altid have deres sag behandlet på rehabiliteringsteammøde.

Under den generelle beskrivelse fremgår det, at der partshøres og træffes afgørelse inklusiv den udarbejdede indsatsplan. Dette gøres ikke i Frederikshavn/Læsø, idet indsatsplanen bliver udarbejdet efter overgang til jobafklaring på baggrund af den arbejdsevnevurdering, der ligger til grund for overgangen.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Frederikshavn Kommune, kan du kontakte faglig koordinator Jon Rode Jørgensen, jojo@frederikshavn.dk