Rebild Kommune

Rebild Kommune deltager i begge dele af forsøget.

 

Del 1

Rebild Kommune ønsker at benytte sig af mulighederne i frikommuneforsøget til at fravige kravet om at indhente lægeattesten LÆ 265 forud for deltagelse i rehabiliteringsteammøde efter førtids- og fleksjobreformen i de tilfælde, hvor der i forvejen foreligger tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger.

I følgende sager indhentes LÆ 265 ikke:

 • Hvor borger er på institution i anden kommune og har en læge, som ikke kender vedkommende, og hvor det ofte ikke er sygdom, det handler om, og hvor der ligger andre oplysninger, der beskriver borgers funktionsevne (typisk unge-sager).
 • Hvor der ligger oplysninger fra nuværende behandlingsinstans (højst 3 måneder og ellers opringning for at sikre, at der ikke er sket nyt. Hvis der er sket nyt anmodes om status - LÆ 125).

Speciallægeerklæringer kan ikke stå alene, da de kun giver anvisning på behandling, men ikke udtaler sig om, at om den er iværksat eller om effekten.

Hvis tvivl om ovenstående kontaktes egen læge for at drøfte, hvad der er relevant at indhente.

 

Målgruppe

Personer der skal have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet forud for stillingtagen vedrørende fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.

Det er en forudsætning, at der ligger andet fyldestgørende lægelig dokumentation i sagen.

Udgangspunktet er at vi altid indhenter oplysninger ved den primære behandler.

 

Del 2

Rebild Kommune ønsker at benytte mulighederne i frikommuneforsøget til at undlade, eller udskyde, behandling af visse sager om første jobafklaringsforløb på rehabiliteringsteammøde, hvor teamet alene skal give indstilling om indsatsen.

Hensigten med ønsket er at:

 • få en mere fleksibel og individuelt tilpasset behandling af sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet med henblik på at styrke borgerens inddragelse og give mere rum til empowerment. Borgeren skal kunne se formålet med rehabiliteringsteamets behandling, herunder mening med at deltage, - og ikke kun deltage for deltagelsens skyld.
 • anvende ressourcerne til tværfaglig behandling der hvor der er behov, sådan at borgere der alene har arbejdsmarkedsrettede udfordringer, eller hvor der allerede er lagt en tværfaglig plan, der fungerer, ikke oversagsbehandles. Formålet er at give plads til mere kvalitet for de borgere der har brug for teamets indsats, for at få lagt en tværfaglig plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 • få mulighed for at iværksætte en indsatsplan hurtigt, med fokus på de rigtige og tilstrækkelige indsatser ift. borgerens raskmelding eller beskæftigelse.

I Rebild skal følgende fritages/udskydes:

 • Borgere, der endnu ikke har en diagnose.
 • Borgere, der afventer operation, som er afgørende for deres arbejdsevne.
 • Når der lagt en fast plan for behandling, og hvor der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats.
 • Igangværende behandlingsforløb, og hvor stillingtagen til et tværfagligt møde bør afvente resultatet af behandlingsforløbet.
 • Sager der overgår til Jobafklaring umiddelbart ved start af sygdom jf. sygedagpengelovens § 24a, og hvor årsagen til jobafklaringsforløbet alene skyldes manglende genoptjeningsret til sygedagpenge, og hvor der ikke vurderes behov for en koordineret tværfaglig indsats.

Følgende sager skal fortsat på møde:

 • Hvis borger ønsker sin sag behandlet på rehabiliteringsteammøde skal den sættes på indenfor 4 uger efter overgang til jobafklaringsforløbet.
 • Borgere der har været forlænget efter § 27 i sygedagpengeloven sættes på indenfor 4 uger efter overgang til jobafklaringsforløbet.
 • Hvis der er behov for tværfaglige indsatser, der ikke kan iværksattes efter beskæftigelses- og sundhedsloven, eller der er behov for at koordinere indsatserne, sættes sagen på møde. (Dette kan også ske længere henne i jobafklaringsforløbet).

Målgruppe

Sygemeldte borgere, der er overgået til første jobafklaringsforløb, grundet manglende mulighed for forlængelse af sygedagpengene, eller grundet de i forbindelse med tidligere sygemelding har opbrugt til ret til sygedagpenge.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Rebild Kommune, kan du kontakte Nancy Søndergaard, nmso@rebild.dk